VOLUNTEERING POTENTIAL LAB

Voluneetring Potential LAB to projekt finansowany ze środków programu Erasmus plus, którego celem jest poprawa jakości projektów wolontariackich poprzez rozwój kompetencji osób organizujących projekty wolontariackie i/lub współpracujących z wolontariuszami poprzez rozwój następujących umiejętności: identyfikowanie potrzeb wolontariuszy i kierowanie ich do adekwatnych zadań, rozpoznawanie motywacji wolontariuszy i wykorzystanie jej potencjału, poprawa jakości komunikacji z wolontariuszami (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów), rozwój umiejętności promocji wolontariatu (w tym efektów uczenia się w wolontariacie) różnymi kanałami, identyfikowanie potencjału uczenia się w wolontariacie i wspieranie uczenia się wolontariuszy.


Ponieważ projekt ten obejmuje złożone zagadnienia, zaplanowaliśmy jego podział na szereg etapów:

ETAP 1 – szkolenie z elementów zarządzania projektem wolontariatu dla pracowników młodzieżowych z różnych krajów w sierpniu 2019 roku (w Poznaniu)
ETAP 2 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia w krajach i organizacjach uczestników ETAPU 1
ETAP 3 – szkolenie dotyczące uczenia się poprzez wolontariat dla pracowników młodzieżowych z różnych krajów w marcu 2020 roku (w Poznaniu)
ETAP 4 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia z ETAPU 3
ETAP 5 – seminarium podsumowujące w grudniu 2020 roku, które ponownie zgromadzi uczestników poprzednich etapów w celu podzielenia się doświadczeniami z wdrażania zdobytych umiejętności i zebraniem materiałów do publikacji zawierającej wypracowane i przetestowane narzędzia do zarządzania projektami wolontariackimi w zakresie współpracy z wolontariuszami oraz uczenia się przez wolontariat.

W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów : Polski, Bośni i Harcegowiny, Armenii, Gruzji, Rumunii, Macedonii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii.

W każdym z tych krajów system zarządzania wolontariatem wygląda inaczej. Inaczej wyglądają również uwarunkowania prawne wolontariatu, stan demokracji oraz szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Praca w tak różnorodnej grupie da nam szansę uchwycenia wolontariatu jako zjawiska międzynarodowego, europejskiego, ale także poprzez wypracowane narzędzia i metody pozwoli na promowanie różnorodności, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka wśród wolontariuszy a także beneficjentów każdej z organizacji. Pozwoli porównać metody pracy a także wypracować uniwersalne narzędzie do zarządzania wolontariuszami.

Z uwagi na fakt, że projekt dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem wolontariatem uczestnikami projektu będą:
-osoby na co dzień pracujące z młodzieżą, która angażuje się w działania wolontariackie;
-osoby pracujące z organizacjami i/lub instytucjami przyjmującymi wolontariuszy;
-wolontariusze zarządzający pracą innych wolontariuszy.

data rozpoczęcia

Maj 2019

data zakończenia

Grudzień 2020

działania

W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów : Polski, Bośni i Harcegowiny, Armenii, Gruzji, Rumunii, Macedonii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii.

zapisy

informacje pojawią się wkrótcedziałanie realizowane w ramach:

Scroll to top
Skip to content