OFERTA EDUKACJNA

Bazując na wieloletnich doświadczeniach pracy w obszarach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych, dostrzegamy silną potrzebę rozmawiania na temat szeroko rozumianej różnorodności społecznej i towarzyszącym jej często zachowaniom nierównościowym.

Wedle standardów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. wszystkie szkoły i inne placówki systemu oświaty zobowiązane są do prowadzenia „działań antydyskryminacyjnych skierowanych do całej społeczności szkolnej”. O potrzebie tej przypomina także zeszłoroczny raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, pt.: „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Dokument wyraźnie sygnalizuje konieczność włączenia edukacji antydyskryminacyjnej jako jednego z kluczowych elementów edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Wychodząc naprzeciw tym wymogom proponujemy kompleksowy program szkoleniowy skierowany do rad pedagogicznych szkół oraz program warsztatowy adresowany do uczennic i uczniów szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Oferta ta obejmuje cykl warsztatów dla rady pedagogicznej przygotowujących do realizacji działań antydyskryminacyjnych w środowisku szkolnym. Dzięki nim członkinie i członkowie kadry pedagogicznej mają szansę podnieść swoją świadomość na temat zjawiska dyskryminacji w kontekście szkolnym, zwiększyć wiedzę na temat mechanizmu dyskryminacji oraz poznać sposoby jej przeciwdziałania.

POBIERZ PLIK Z OFERTĄ

kontakt w sprawie oferty: Marta Szymaniuk

kontakt@cimhoryzonty.org 

 

OFERTA DLA UCZENNIC I UCZNIÓW

Oferta ta obejmuje cykl interaktywnych warsztatów adresowanych do młodzieży szkolnej. Dzięki nim uczniowie i uczennice zwiększają swój poziom empatii i wrażliwości społecznej, nabywają wiedzę dotyczącą mechanizmów dyskryminacji oraz umiejętność identyfikowania sytuacji dyskryminacyjnych w najbliższym otoczeniu i adekwatnego reagowania na nie.

POBIERZ PLIK Z OFERTĄ


kontakt w sprawie oferty: Marta Szymaniuk

kontakt@cimhoryzonty.org