Raport z warsztatów „RozwijaMY się”

W okresie czerwiec – sierpień 2021 zrealizowano cykl warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla dzieci i młodzieży z Poznania w Strefie Do_Wolności. Przeprowadzono 4 godziny zajęć dla grupy młodszych dzieci w tematyce:

  • komunikacji,
  • współpracy w zespole,
  • koncentracji uwagi,
  • akceptacji i radzenia sobie z emocjami

oraz 12 godzin dla grupy starszej w tematyce:

  • komunikacji (2 warsztaty),
  • współpracy w zespole,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • autoprezentacji (2 warsztaty).

Grupa docelowa

Początkowo jako organizatorzy musieliśmy zmierzyć się z trudnością w pozyskaniu wystarczającej ilości chętnych do udziału w warsztatach. Kontekst pandemii sprawił, że kontakt z grupą docelową (dziećmi i nastolatkami) był utrudniony, a ich chęć do zaangażowania się w nowe inicjatywy była niewielka. Problem ten został rozwiązany dzięki podjęciu dodatkowych działań promocyjnych takich jak powstanie filmu promocyjnego, umieszczenie informacji na epoznan.pl lokalnymi wydarzeniami oraz działania promocyjne na grupach facebookowych.

Ostatecznie w warsztatach wzięło udział 12 dzieci i 10 nastolatków.

Ewaluacja

Ewaluacja projektu została przeprowadzona z użyciem metod edukacji nieformalnej. Ze względu na specyfikę grupy docelowej (dzieci, młodzież) ewaluacja była prowadzona z użyciem kreatywnych, angażujących technik. W grupie młodszej poziom satysfakcji (zadowolenia) mierzony był poprzez zaznaczanie jednej z narysowanych na flipcharcie buziek, która odzwierciedlała jak dziecko czuło się podczas warsztatów. 80% uczestniczących dzieci zaznaczyło wesołą minkę, a 20% neutralną. Ponadto ewaluacja była prowadzona również z użyciem metod dramowych, w których dzieci ustawiały pomniki odzwierciedlające zdobytą wiedzę. Każde dziecko po wskazaniu miało możliwość przemówić pozostając w stworzonej rzeźbie. Przykładowe zdania które wypowiedziały dzieci to “umiem się skupić i uspokoić choć na chwilę”, “ale super zabawa, uwielbiam tu być”, “wolę robić razem, a nie sam”.

 W grupie starszej po każdym warsztacie uczestnicy odpowiadali na pytanie czego się nauczyli, co wynieśli z warsztatów. Przykładowe odpowiedzi, które padały podczas omawiania to:

Dowiedziałem się jak duże znaczenie ma mówienie o sobie i o swoich uczuciach, a nie oskarżanie od razu drugiej osoby.

Wreszcie dowiedziałem się dlaczego ciągle kłócę się z rodzicami, bo oni inaczej rozumieją moje „zaraz” niż ja, następnym razem powiem im konkretnie za 20 minut.

Te techniki relaksacyjne bardzo mi pomogły się uspokoić, teraz będę ich słuchał na youtubie zawsze przed ważnymi sprawdzianami.

Teraz poczułem jak bardzo ważny jest podział zadań w grupie i postaram się zawsze to robić.

W ewaluacji zastosowano również metody dramowe, w których uczestnicy odgrywali w scenkach najważniejsze rzeczy, które chcieliby zapamiętać z warsztatów. Większość scenek dotyczyło zdobytych metod radzenia sobie ze stresem i komunikacją (70%), a pozostałe wystąpień publicznych. Jedna ze scenek dotyczyła zdobytych umiejętności współpracy. 

Zamiast tradycyjnych ankiet sprawdzających wiedzę, prowadzące zadawały młodzieży pytania, która miała za zadanie ustawić się przy lewej ścianie, jeżeli uważają, że zdanie jest fałszywe, a przy prawej, jeżeli jest prawdziwe. Przykładowe stwierdzenia, które oceniała młodzież na podstawie zdobytych podczas warsztatów informacji to „komunikat ja to taki komunikat, gdzie unikamy odpowiedzialności za to co mówimy”, „regularna aktywność fizyczna przeciwdziała efektom nagłego i długotrwałego stresu”. 90% odpowiedzi zostało wskazanych poprawnie. Informacje, które podlegały wątpliwościom lub okazały się dla uczestników niezrozumiałe, zostały w trakcie ćwiczenia odpowiednio uzupełnione i wyjaśnione.

Rezultaty

                Ewaluacja przeprowadzonych działań pozwala stwierdzić, że u młodych ludzi wzrosła samoświadomość, wzrosło poczucie kompetencji oraz pogłębiła się ich motywacja do dbania o własne poczucie dobrostanu. Jako szczególnie wartościowe zostały uwzględnione przez dzieci i młodzież techniki relaksacyjne oraz narzędzia z zakresu efektywnej komunikacji. Pandemia nasiliła wśród dzieci i młodzieży objawy związane z bezsennością, obniżonym nastrojem czy trudnościami w koncentracji uwagi. Szczególnie więc doceniony został obszar warsztatów związany z radzenia sobie ze stresem i emocjami.

                Okres izolacji wygenerował także wiele nowych wyzwań związanych z relacjami z rodziną czy rówieśnikami. Ćwiczenia w obszarze komunikacji uruchomiły refleksje dzieci i młodzieży na temat tego, jak lepiej komunikować się z innymi. Swobodna atmosfera zajęć oraz ciekawe, aktywizujące metody  wpłynęły bezpośrednio na samopoczucie uczestniczących, co pokazała część ewaluacji związana z mierzeniem poczucia satysfakcji/zadowolenia. Pozytywne doświadczenia z warsztatów w grupie rówieśniczek i rówieśników zbudowały motywację do dalszego angażowania się w we własny rozwój oraz przyczyniły się do budowania aktywnej postawy.               

Zdobyte na warsztatach umiejętności będą wpływały na poczucie dobrostanu uczestników i uczestniczek w obliczu przyszłych wyzwań zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

Projekt dofinansowany przez Wydział Oświaty UM Poznania #poznanwspiera

Scroll to top
Skip to content