RAPORT WWW2 – EWALUACJA DZIAŁAŃ

Działania projektowe w obszarze wolontariatu w czasie pandemicznym były czasem bardzo wyzwaniowym wymagającym zmiany dotychczas podejmowanych działań i adaptacji ich na rzecz aktualnych potrzeb otoczenia. W tym samym czasie czas pandemii pokazał, jak ważne są akcje solidarnościowe na rzecz najbliższego otoczenia i wsparcie również pozainstytucjonalne, sąsiedzkie.

W ramach prowadzonych działań projektowych udało się osiągnąć następujące rezultaty:

przeprowadzenie ok. 7 warsztatów dla 49 wolontariuszy i przyszłych wolontariuszy łącznie w ramach działań pozaformalnych, które w sposób trwały wyposażyły naszych uczestników i uczestniczki nie tylko w teorię, ale i w praktykę związaną z działaniami wolontariackimi. Dzięki warsztatom mogli rozpoznać zdobywane kompetencje miękkie w działaniach wolontariackich i zwiększyć swoje kompetencje do działań prospołecznych

wsparcie i przeprowadzenie 4 akcji wolontariackich prowadzonych przez młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnych i angażujących inne osoby w działania,

przygotowanie scenariusza zajęć dla szkół podstawowych i scenariusza zajęć do debaty dla szkół ponadpodstawowych mających na celu pretekst do rozmowy o działaniach wolontariackich, ich wartości, motywacji, możliwościach i kontekście społeczno-kulturowym,

przeprowadzenie warsztatu dla ok 12 nauczycieli_lek z ośrodków doskonalenia nauczycieli na temat wolontariatu i angażowania uczniów w działania wolontariackie, które miały na celu wymianę dobrych praktyk i zainspirowanie nauczycieli konkretnymi przykładami działań,

przeprowadzenie 5 dni spotkań po 4 godziny dla ok 70 koordynatorów i organizatorów wolontariatu oraz samych wolontariuszy (łącznie) z różnych krajów dotyczących wolontariatu i angażowania młodych ludzi w działania społeczne w czasie pandemii,

przygotowanie scenariuszy i prezentacji dotyczących zaangażowania się społecznego i wyjazdu na międzynarodowe projekty wolontariatu.
Ponadto, zgodnie z założeniami projektowymi, osiągnęliśmy rezultaty twarde, jakimi są podniesienie umiejętności miękkich wśród wolontariuszy, wzmacniania ich poczucia sprawstwa oraz wpływu na rzecz najbliższego otoczenia, jak i wsparcia organizatorów wolontariatu z wolontariuszami oraz sieciowania wolontariackiego. Dzięki wyposażeniu ich również w wiedzę dotyczącą metodologii projektowej, wolontariusze byli w stanie przeprowadzić diagnozę potrzeb otoczenia i zaprojektować działania odpowiadające na te potrzeby, przeprowadzając akcje i działania społeczne przy naszym wsparciu i mentoringu. Wierzymy, że dzięki tym działaniom będą aktywnie działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i podejmować inicjatywy społeczne. Zwłaszcza w obecnych czasach trwającej już od roku pandemii, wsparcie aktywistów oraz podejmowanie działań prospołecznych na rzecz potrzeb najbliższego otoczenia wydaje się być bardzo ważnym aspektem życia społecznego.

Z przeprowadzonych anonimowo ankiet po spotkaniach wynika, że uczestnicy_czki docenili spotkania i usystematyzowali wiedzę dotyczącą założenia i monitorowania celów uczenia się w trakcie wolontariatu, jak i doceniania samych wolontariuszy. Nauczyciele, z którymi mieliśmy kontakt, wskazywali na potrzebę prowadzenia zewnętrznych działań promujących wolontariat oraz czerpania inspiracji od organizacji pozarządowych w ramach konkretnych akcji. Wszyscy w tych trudnych czasach potrzebowali wsparcia związanego z uczeniem się nowej rzeczywistości, z jaką musimy się mierzyć.

Link do raportu z działań projektowych: https://drive.google.com/file/d/1v2zcJv6XqFjCPncnBu-UBsV41xPlZnfX/view?usp=sharing

Widzimy zasadność i konieczność tego typu działań w przyszłości.

Scroll to top
Skip to content