Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu – Edycja druga

Projekt „WWW” ma na celu zwiększenie liczby działań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich szkołach oraz dla nauczycieli i zaangażowanych wolontariuszy działających z młodzieżą. .

Poprzez zaproponowane warsztaty wzmacniające działania samych wolontariuszy oraz opiekunów kół czy liderów grup nieformalnych oraz ich mentoring oraz sieciowanie działających wolontariuszy chcemy wyposażyć naszych uczestników i uczestniczki nie tylko w teorię, ale i w praktykę związaną z działaniami wolontariackimi. Projekt będzie dążył do rozpoznawania zdobywanych kompetencji miękkich w działaniach wolontariackich przez młodych ludzi. Przeprowadzone warsztaty w szkołach podstawowych oraz debaty w szkołach ponadpodstawowych pozwolą zrozumieć sposób rozumienia wolontariatu poprzez młodych ludzi i dostosowania proponowanych działań wolontariackich do potrzeb młodzieży. Proponowany mentoring i wsparcie w realizowanych inicjatywach wolontariackich pozwolą młodzieży na lepsze planowanie, bo włączające społeczność szkolną, w tym nauczycieli, radę rodziców oraz dyrekcję, działań wolontariackich.

.

.

Projekt obejmuje następujące działania:

6 różnych typów działań przewidzianych dla 3 grup ich odbiorców opierają się na edukacji pozaformalnej tak, by wzbudzić wśród beneficjentów postawę wrażliwości społecznej, chęć zmiany społecznej i wyposażyć ich w kompetencje wolontariackie oraz wzmocnienie sposobu koordynowania wolontariuszami w Poznaniu.

.

Przeprowadzimy w ramach projektu:

1) Warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „ABC Wolontariatu”, przybliżających różne formy i modele wolontariatu, promujące jego ideę i zachęcające do udziału w kołach wolontariatu i akcjach wolontariackich w Poznaniu mające na celu wyposażenie ich w narzędzia i metody efektywnej pomocy i zaangażowania w nią, uczyć wrażliwości społecznej. Warsztaty te będą skierowane przede wszystkim do osób jeszcze nie zaangażowanych w działania wolontariackie

.

2) Debaty nt. wolontariatu w szkołach ponadpodstawowych, które pozwolą na konfrontowanie uwag i spostrzeżeń z ekspertami w ramach wolontariatu, również w kontekście społeczno-kulturowym, wymienianie się dobrymi praktykami i planowanie akcji wolontariackich, zapoznawanie z ofertami poznańskich i dalszych NGO-sów, zachęcanie do udziału w tych działaniach, ale i nauka przekazywania wiedzy na ich temat młodszym kolegom ze szkół podstawowych.

.

3) Warsztaty dla kół wolontariatu z 3 szkół oraz mentoring dla ich opiekunów. Celem warsztatów będzie wzmocnienie istniejących kół, tak aby działały bardziej efektywnie, z czego korzyść będzie miała zarówno społeczność szkolna, społeczność lokalna jak i sami wolontariusze. Warsztaty dotyczyć będą takich tematów jak: komunikacja w zespole, aktywizacja lokalna, wzmocnienie aktywności obywatelskiej wolontariuszy, planowanie projektów wolontariackich bazujących na potrzebach wynikłych podczas pandemii Covid-19.  Szczegółowa tematyka warsztatów zostanie ustalona wspólnie z członkami kół na pierwszym spotkaniu, tak aby jak najbardziej odpowiadała ich potrzebom. Każdym z kół opiekować się będzie jeden edukator lub edukatorka z CIM Horyzonty, doświadczony/a w pracy z wolontariuszami.

.

4) Warsztaty dla obecnych i przyszłych wolontariuszy w ramach działań pozaformalnych, służą zaspokojeniu rozwoju umiejętności i kompetencji, ich potrzeb edukacyjnych i merytorycznych, jak pomagać konkretnie, motywować innych, wykorzystać swój potencjał, dbać o kondycję psychiczną i „nie wypalić się”, nabyć kompetencje miękkie w pracy z drugim człowiekiem i umieć sobą oraz innymi zarządzać w czasie oraz jak wziąć udział w różnych typach wolontariatu i uczyć się dzięki tym doświadczeniom.

.

5) warsztaty dla nauczycieli koordynujących szkolne koła wolontariatu lub chcących je założyć mają być odpowiedzią na konkretne potrzeby nauczycieli, jak wygląda ten proces w praktyce, jak zarządzać grupą, ja motywować, do jakich ustaleń prawnych się odnieść, jak organizować wolontariat szkolny. Te potrzeby są ogromne, można je poznać w raporcie działań z Poznańskiego Centrum Wolontariatu 2018, kiedy na ankiety dotyczące wolontariatu w szkołach, dużo nauczycieli odpowiedziało, że nie wie, jak zacząć lub że potrzebuje wsparcia w tym zakresie. Pierwszy warsztat będzie dotyczył formalnych aspektów zakładania i prowadzenia koła wolontariatu w kontekście szkolnym, drugi natomiast będzie dotyczył aspektów praktycznych czyli konkretnych pomysłów co można z młodzieżą robić oraz tego, jakie kompetencje miękkie, niezbędne na rynku pracy, można zdobywać podczas działań wolontariackich.

.

6) Spotkania sieciujące dla „Wypalonych Wolontariatem”, które będą się odbywały w Strefie Do_Wolności lub online i są skierowane do opiekunów kół wolontariatu, liderów grup nieformalnych oraz samych wolontariuszy. Będą one miały na celu podzielenie się trudnościami, poszukiwanie rozwiązań, wymianę dobrych praktyk i inspirację ku innym działaniom. 

.

Dzięki szkoleniom i warsztatom opartym na wiedzy i doświadczeniu osób zajmujących się w praktyce organizacją wolontariatu, pracą z dziećmi i młodzieżą istnieje duża szansa na efektywna edukację i rozbudowę działań poznańskiego wolontariatu.

Scroll to top
Skip to content